O projektu

Općina Tovarnik potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.


Naziv projekta:

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik 


Opis projekta:

Izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijeti će se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Ciljana skupina projekta je cjelokupno stanovništvo Općine Tovarnik (2.775). Kako bi se informirao i dosegao što veći broj korisnika provesti će se informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Tovarnik. Projektom će se smanjiti/izbjeći otpad za odlaganje za 200 t, te će se ukupno prikupiti u reciklažnom dvorištu 36 t otpada u prvoj godini rada reciklažnog dvorišta. Provesti će se informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom za javnost na području JLS koje reciklažno dvorište obuhvaća tijekom cijelog trajanja projekta, kontinuirano, do ishođenja uporabne dozvole za reciklažno dvorište. Općina Tovarnik planira informativno-obrazovne aktivnosti provoditi u suradnji s tvrtkom Eko – Flor Plus d.o.o. kojoj će biti dodijeljeno pravo upravljanja reciklažnim dvorištem.


Ukupna vrijednost projekta:

4.557.236,32 kuna


Europska unija sufinancira:

3.807.501,66 kuna (85,0000000%)


Razdoblje provedbe projekta:

od 15. siječnja 2019. do 25. kolovoza 2020. godine


Kontakt osoba:

Općinska načelnica

Ruža Veselčić-Šijaković

Broj telefona: 032/524-023

E-mail: opcina.tovarnik1@vu.t-com.hr